وضعیت امروزما

وضعیت امروز ما

وضعیت امروز ما حاصل تصمیمات و رفتارهای قبلی ماست.

تصمیمات ورفتارهای ما نتیجه باورهای ماست.

اگر از وضعیت امروز راضی نیستی، باورهات را مرور کن .

ببین کدوم باورها باعث شده اشتباه تصمیم بگیری و کدوم باعث شده اشتباه کنی.

بدون هیچ ملاحظه ای باورهای غلط را حذف کن و با باورهای درست جایگزین کن.

اینجوری فردا حتما از وضعیت فعلی ات راضی خواهی بود.

درغیر اینصورت فردا هم مانند امروز خواهد بود. هیچ چیزی در دنیا برای ما عوض نمیشه مگر اینکه باورهامون را عوض کنیم.